söndag

Torkelstorps Vindsurfingklubbs medlemmar kallas till ordinarie årsmöteTisdagen den 3 mars 2014 kl 18.30 - 20.30
Plats: F&B Inhouse, Kungsgatan 48 A, Göteborg (ring på klockan).

1.       Årsmötets öppnande
2.       Fastställande av röstlängd för mötet.
3.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.       Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6.       Fastställande av föredragningslista.
7.       a) Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2014.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2014.
8.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
verksamhets-/räkenskapsåret 2014.
9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 
         för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 2015.
11.     Fastställande av medlemsavgifter 2015.
12.     Behandling av styrelsens förslag ändring av stadgar och i rätt tid 
         inkomna motioner.
13.     Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;            
          b) ledamöter i styrelsen varav halva antalet för en tid
av 1 år resp. 2 år;
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning
för en tid av1 år;
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
14.     Övriga frågor.
15.     Mötets avslutande.

1 kommentar: