söndag

Kallelse till årsmöte TTVK 2012

Torkelstorps Vindsurfingklubbs medlemmar kallas till ordinarie årsmöte
Tisdagen den 7 februari 2012 kl 18.15 - 20.30
Plats: F&B Inhouse, Kungsgatan 48 B, Göteborg (ring på klockan).

1.    Årsmötets öppnande
2.    Fastställande av röstlängd för mötet.
3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6.    Fastställande av föredragningslista.
7.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2011.
       b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2011.
8.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
       verksamhets-/räkenskapsåret 2011.
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
       för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 2012.
11.   Fastställande av medlemsavgifter 2012.
12.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13.   Val av
         a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;   
         b) ledamöter i styrelsen varav halva antalet för en tid av 1 år resp. 2 år;
         c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av1 år;
         d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte
              styrelsens ledamöter delta;
         e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
14.   Övriga frågor.
15.   Mötets avslutande.

Övrigt: priscermoni i den populära tävlingen "King of the Fjord 2011" samt kaffe och kaka.
Meddela Anders om du kommer till mötet.