onsdag

Kallelse till årsmöte TTVK

Kallelse till årsmöte 2011 Torkelstorps Vindsurfingklubb

Torkelstorps Vindsurfingklubbs medlemmar kallas till ordinarie årsmöte :

Tisdagen den 8 februari 2011 kl 18.15 ¬ 20.30
Plats: F&B Inhouse, Kungsgatan 48 B, Göteborg

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Mötets behöriga utlysande
5. Val av justeringsmän att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
6. Val av två rösträknare
7. Val av två justeringsmän för röstlängd
8. Fastställande av röstlängd
9. Föregående årsmötesprotokoll
10. Verksamhets- och förvaltningsrapport
11. Revisionsberättelse
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av ledamöter i valnämnd
16. Övriga frågor som styrelsen vill bringa till årsmötets beslut
17. Övriga frågor
18. Behandling av inkomna motioner
19. Fastställande av budget samt årsavgift för 2011
20. Fastställande av riktlinjer för verksamheten 2011
21. Årsmötets avslutande

Övrigt: priscermoni i den populära tävlingen "King of the Fjord 2010" samt kaffe och kaka.
Meddela Anders om du kommer till mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar